Pajisje dhe Pjese

Processing line

CNC Retrofit

Metal Working

SHERBIMET

  • Servisimi / Mirembajtja e CNC-ve

  • Servisimi / Mirembajtja e Makinave te prodhimit / Paketimit

  • Programimi / Montimi i PLC-ve

  • Programimi / Montimi i HMI-ve

  • Programimi i Softuereve per Makina

  • Programimi me G-Code